This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Jak zestawić wspólnie należności i zobowiązania?

Aby wspólnie przedstawić należności i zobowiązania, należy: Z programu REWIZOR lub SUBIEKT wybrać moduł NALEŻNOŚCI lub ZOBOWIĄZANIA. Z paska menu wybrać funkcję NALEŻNOŚĆ (w module NALEŻNOŚCI) lub ZOBOWIĄZANIE (w module ZOBOWIĄZANIA), opcję NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA RAZEM. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność. Przyjrzeć się informacjom zaprezentowanym w oknie dialogowym NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA RAZEM.
Jak usunąć wprowadzoną należność?
Aby usunąć wprowadzoną należność, należy: Z programu REWIZOR lub SUBIEKT wybrać moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika. Z paska menu wybrać funkcję NALEŻNOŚĆ, z niej opcję USUŃ. Program wyświetli wówczas pytanie, czy użytkownik na pewno chce usunąć wskazaną należność. Jeśli tak ma się stać, należy na to pytanie odpowiedzieć twierdząco. Nie można usunąć należności stworzonych automatycznie na podstawie dokumentów wystawionych przez Subiekta dla Windows.

Jak określić wiarygodność płatniczą?

Aby określić wiarygodność płatniczą danego kontrahenta, należy: Z programu REWIZOR lub SUBIEKT wybrać moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika. Z menu NARZĘDZIA wybrać opcję WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA. Odczytać dane z wyświetlonego okna WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA.

Okno NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA RAZEM

Wybranie funkcji NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA RAZEM spowoduje, że wyświetlone zostanie okno dialogowe z listą zawierającą zarówno należności, jak i zobowiązania związane z danym dłużnikiem. W górnej części tego okna znajduje się informacja o dłużniku. Następnie w tabeli zaprezentowane są dane dotyczące zebranych należności i zobowiązań (m.in.: typ dokumentu, gdzie literą Z oznaczono zobowiązanie, a literą N należność, termin spłaty, liczbę dni spóźnienia). Pod tabelą zamieszczone jest podsumowanie w następującej formie: suma należności, suma zobowiązań oraz różnica między nimi. W tym oknie dialogowym znajduje się też klawisz „I” . który wyświetla standardowe okno WYDRUK.

Jak wydrukować wezwanie do zapłaty?

Aby wystawić wezwanie do zapłaty, należy: Z programu REWIZOR lub SUBIEKT wybrać moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika. Z menu NARZĘDZIA wybrać opcję WEZWANIE DO ZAPŁATY lub z paska narzędzi wybrać klawisz |gj. Wpisać odpowiednie dane do okna dialogowego WEZWANIE DO ZAPŁATY.

Okno WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA

Funkcja WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA pozwala na zaprezentowanie informacji dotyczących dłużnika związanego z wybraną należnością lub dłużnika, który został wskazany w funkcji WIDOK, opcji WEDŁUG KONTRAHENTÓW. Z okna WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA można odczytać następujące informacje związane z okresem wskazanym przez użytkownika w polu znajdującym się poniżej: nazwę dłużnika, liczbę należności spóźnionych, nie rozliczonych, spóźnionych i nie rozliczonych razem. OKRES Za pomocą tego pola można ustalić, jaki przedział czasowy ma być uwzględniony w sporządzanej analizie wiarygodności płatniczej. Służy temu okno PODAJ OKRES wywołane po naciśnięciu klawisza U. Poniżej znajduje się tabela prezentująca szczegółowe informacje o wybranych należnościach dłużnika. Są to: data dokumentu, jego numer, termin spłaty należności, liczba dni spóźnienia, wartość należności, data zapłacenia części należności oraz kwota, jaka pozostała jeszcze do zapłaty. Wskazanie tego klawisza spowoduje wyświetlenie okna dialogowego WYDRUK.

Jak wystawić notę odsetkową?

Aby wystawić notę odsetkową, należy: Z modułu CENTRALA wybrać program Rewizor lub Subiekt. Wybrać zapis FINANSE, moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika. Z menu NARZĘDZIA wybrać opcję NOTA ODSETKOWA lub z paska narzędzi wybrać klawisz jg. Uzupełnić o brakujące dane okno dialogowe NOTA ODSETKOWA.

Okno WEZWANIE DO ZAPŁATY

Wezwanie do zapłaty jest dokumentem, który zostanie skierowany do dłużnika zalegającego ze spłatą należności. W oknie tym podane są podstawowe informacje dotyczące dłużnika, któremu wezwanie zostanie wystawione. Za pomocą pozycji przełącznika ZAKRES należy ustalić, czy wezwanie do zapłaty dotyczyć ma wybranej należności czy wszystkich spóźnionych należności danego dłużnika. DANE NA WYDRUKU: W polu tym należy ustalić dane, które zostaną zamieszczone na wydruku: DATA W polu tym należy ustalić, jaka data będzie znajdować się na wydruku wezwania do zapłaty. RACHUNEK BANKOWY Za pomocą tego selektora można wybrać numer rachunku bankowego podmiotu, który ma pojawić się na wydruku. Rachunki bankowe można wprowadzać w podmodule administracyjnym RACHUNKI BANKOWE. TERMIN WPŁATY W polu tym należy ustalić, jaki termin wpłaty ma pojawić się na wydruku. Wskazanie tego klawisza spowoduje wyświetlenie okna dialogowego WYDRUK. W oknie tym oprócz standardowych ustaleń należy dodatkowo określić wzór wydruku. Użytkownik może wybrać z tego selektora następujące pozycje: zawiadomienie jest to pisemna prośba o zapłacenie zaległej kwoty, wezwanie – jest to wezwanie poparte artykułem 481 kodeksu cywilnego, ostateczne wezwanie – jest to przed sądowe wezwanie do zapłaty.

Okno NOTA ODSETKOWA

Opcja NOTA ODSETKOWA pozwala wystawić notę odsetkową do należności spóźnionych. Oznacza to, że zostanie utworzony kolejny zapis dotyczący wskazanej należności, który będzie widoczny na głównej liście – będzie nim należność odpowiadająca wartości odsetek.
Okno NOTA ODSETKOWA podaje następujące informacje dotyczące wybranej należności: w górnej części okna podany jest numer dokumentu, następnie można odczytać dane dłużnika oraz dane dotyczące należności: jej kwotę, termin jej spłaty, kwotę, jaka została jeszcze do zapłaty oraz liczbę dni spóźnienia. Użytkownik programu w tym oknie może jedynie zmienić wysokość i typ odsetek, wybierając odpowiednie pozycje przełącznika ODSETKI. Przełącznik ten posiada dwie pozycje, które umożliwią wybór sposobu spłaty odsetek. Odsetki mogą być spłacane w sposób ustawowy lub własny. Jeżeli zostanie wybrana możliwość spłaty odsetek w sposób ustawowy, to odsetki będą naliczane zgodnie z ustawowymi tabelami odsetek karnych, które zostały wprowadzone do programu na poziomie ADMINISTRACJI w pod module ODSETKI KARNE. Jeżeli użytkownik skorzysta z własnego sposobu naliczania odsetek, uaktywnione zostanie pole znajdujące się obok tego przełącznika, w którym należy wpisać odpowiednią wartość procentową. Odsetki będą naliczane w skali rocznej.

Jak rozliczyć należności przez skojarzenie?

Aby rozliczyć należności przez skojarzenie, należy. Z modułu CENTRALI wybrać program Rewizor lub Subiekt. Wybrać zapis FINANSE, moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika. Z menu NALEŻNOŚĆ wybrać opcję ROZLICZ PRZEZ SKOJARZENIE. lub z paska narzędzi wybrać klawisz jJjJ. Wprowadzić odpowiednie dane do okna dialogowego ROZLICZENIE PRZEZ SKOJARZENIE.

Jak poprawić dodaną należność?


Aby poprawić dane dodanej należności, należy. Z CENTRALI wybrać program Rewizor lub Subiekt. Wybrać zapis FINANSE moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika. Z menu NALEŻNOŚĆ wybrać opcję POPRAW. Nanieść odpowiednie poprawki do okna dialogowego NALEŻNOŚĆ. Nie można poprawiać należności stworzonych automatycznie na podstawie dokumentów obrotowych wystawionych w Subiekcie.

Okno ROZLICZENIE PRZEZ SKOJARZENIE

Opcja ta pozwala na rozliczenie należności (lub zobowiązań w module ZOBOWIĄZANIA) przez skojarzenie ich z nie rozliczonymi spłatami należności i zobowiązaniami. Okno ROZLICZENIE PRZEZ SKOJARZENIE zostało podzielone na dwie części. W jednej zgrupowane zostały należności danego dłużnika (lub zobowiązania wobec danego wierzyciela), a w drugiej wszystkie nie rozliczone spłaty należności i zobowiązania wobec tego dłużnika (lub należności i spłaty zobowiązań wobec wierzyciela). Nie rozliczone spłaty i zobowiązania pojawiające się w prawej części okna pochodzą z: dekretów księgowych generujących spłaty należności i zobowiązań; dokumentów KP i BP;dokumentów zakupu lub korekt dokumentów zakupu wystawionych w Subiekcie, które generują zobowiązania. Po stronie należności (lub zobowiązań) w kolumnach umieszczone zostały następujące dane: data wprowadzenia dokumentu, numer dokumentu, termin spłaty należności (lub zobowiązania), kwota należności (lub należności), kwota jeszcze nie rozliczona. W rubryce WPŁATA należy wpisać kwotę, która ma zostać rozliczona poprzez skojarzenie jej z nie rozliczonymi spłatami i zobowiązaniami. Po stronie spłat w kolumnach umieszczone zostały następujące dane: data wprowadzenia dokumentu, numer dokumentu, wartość spłaty. W rubryce WYKORZYSTANO można wpisać ręcznie wysokość kwoty, jaka ma zostać wykorzystana do rozliczenia. Można także posłużyć się klawiszem »}, który rozdzieli wpisaną po stronie należności (lub zobowiązań) kwotę pomiędzy zebrane spłaty. Możliwa jest także sytuacja odwrotna, tzn. po wpisaniu odpowiedniej kwoty po stronie spłat wskazanie klawisza spowoduje, że kwota ta zostanie podzielona pomiędzy należności (lub zobowiązania). Gdy którakolwiek należność (zobowiązanie) lub spłata zostanie rozliczona w całości, pojawi się przy niej znaczek vj. Jeśli należność (zobowiązanie) lub spłata nie są rozliczone w całości, znaczek ten jest wyszarzony.

Jak zbiorczo rozliczyć należności?

W tej tabeli znajdują się kolumny zawierające informacje dotyczące wybranych do rozliczenia należności: datę wprowadzenia dokumentu, numer dokumentu, termin spłaty, kwotę należności, kwotę, której jeszcze nie spłacono. Ostatnią kolumną w tej tabeli jest kolumna wpłata, w której użytkownik może wpisać kwoty ręcznie lub kwoty te zostaną wprowadzone automatycznie po naciśnięciu omówionego powyżej klawisza 1. Gdy którakolwiek należność zostanie rozliczona w całości, pojawi się przy niej znaczek Jeśli należność nie jest rozliczona w całości, znaczek ten jest wyszarzony. Aby rozliczyć zbiorczo kilka należności, należy: Z modułu CENTRALA wybrać program Rewizor lub Subiekt. Wybrać funkcję FINANSE moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika. Z paska menu wybrać funkcję NALEŻNOŚĆ, opcję ROZLICZ ZBIORCZO. Wpisać dane do okna dialogowego ZBIORCZE ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI.

Okno ZBIORCZE ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI

Rewizor dla Windows i Subiekt dla Windows umożliwiają wybranie kilku należności jednego dłużnika do zbiorczego rozliczenia. Służy do tego okno dialogowe ZBIORCZE ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI składające się z dwóch zakładek: NALEŻNOŚCI, KASA lub BANK. W wypadku, gdy użytkowany jest program Rewizor dla Windows, pojawi się jeszcze trzecia zakładka: DEKRET BANKOWY/KASOWY.

Zbiorcze rozliczenie należności – zakładka NALEŻNOŚCI

Zakładka ta umożliwia wprowadzenie wpłaty rozliczającej kilka wybranych należności. WPŁATA W polu tym należy podać odpowiednią kwotę wpłaty. Można wpisać ją ręcznie lub skorzystać z pomocy kalkulatora wywołanego za pomocą klawisza JUj. Obok znajduje się klawisz J2££_f, którego wciśnięcie spowoduje, że program automatycznie rozdzieli wpisaną kwotę wpłaty pomiędzy zebrane w kolumnach znajdujących się poniżej należności. Wpłata zostanie rozdzielona w zależności od terminu płatności – oznacza to, że w pierwszej kolejności rozliczona zostanie najwcześniej powstała należność, a następnie należności powstałe później. SPOSÓB ZAPŁATY Selektor ten pozwala na wybór dwóch możliwości: gotówka lub przelew.

Okno WYBIERZ SCHEMAT

W tym oknie dialogowym znajduje się tabela prezentująca schematy importu stworzone dla dokumentów kasowych i bankowych (nowy schemat można wprowadzić do programu za pomocą modułu SCHEMATY IMPORTU). Z tabeli można odczytać nazwę schematu, typ zaimportowanych dokumentów, sposób, w jaki został przeprowadzony import oraz kategorię dokumentów. Aby wybrać schemat importu, według którego zostanie przeprowadzona dekretacja, należy wskazać go lewym klawiszem myszki lub klawiszem ze strzałką, a następnie nacisnąć klawisz *«*»*- I.

Jak rozliczyć należność?

Aby rozliczyć wskazaną należność, należy: Z modułu CENTRALA wybrać program Rewizor lub Subiekt. Wybrać zapis FINANSE moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność. Z menu NALEŻNOŚĆ wybrać opcję ROZLICZ lub z paska narzędzi wybrać klawisz jQ. Wpisać dane do okna dialogowego ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI.

error: Content is protected !!